TEEMAT

LASTEN KOUVOLA

Turvataan jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteen opintoihin. Pidetään jatkossakin huolta siitä, että päiväkotien ryhmät pysyvät pieninä.

Tarjotaan laadukasta opetusta minimivaatimuksia enemmän, ja toteutetaan suunniteltu kouluverkkouudistus.

Tunnistetaan lasten, nuorten ja perheiden haasteet ja tarjotaan perheelle tukea nopeasti. Varmistetaan, ettei yksikään putoa kelkasta puuttumalla eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen jo varhaisessa vaiheessa.

Puututaan päiväkodeissa, kouluissa ja verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen, rasismiin ja väkivaltaan. Nimetään häirintäyhdyshenkilö jokaiseen päiväkotiin ja kouluun. Tehostetaan koulujen ja poliisin keskinäistä yhteistyötä.

Tuotetaan lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita yhden luukun periaatteella. Vastataan perheiden erilaisiin tarpeisiin ja muistetaan, ettei perhe välttämättä ole perinteinen äidin, isän ja lasten ydinperhe.

Panostamalla lapsiin ja lapsiperheisiin, teemme Kouvolasta entistä houkuttelevamman kotipaikan. Edulliset asumiskustannukset ja hyvä sijainti jo tukevat tätä mielikuvaa.

TYÖ JA YRITTÄJYYS

Elinvoimaisuuden edistäminen on kunnan tärkein tehtävä. Elinvoimainen Kouvola tarjoaa työtä ja työpaikkoja, sekä huolehtii asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen hyvinvoinnista. Varmistetaan, että Kouvola on muunkin kuin sijainnin kannalta yrityksiä puoleensavetävä paikka. Luodaan innovatiivisuuteen, kokeiluun ja ylipäänsä yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri. Tarjotaan ponnahduslautoja startupeille ja uusille aloille, kuten cleantechille, eli puhtaalle teknologialle. Korostetaan pienyrittäjyyden tärkeyttä ja tuetaan paikallisia yrityksiä monipuolisten palvelujen avulla.

Painotetaan kunnallisissa hankinnoissa paikallisuutta ja uskalletaan etsiä yhteistyömahdollisuuksia myös kansainvälisiltä markkinoilta. Viedään nykyiset kärkihankkeet; keskustan kehittäminen, logistiikan RRT-hanke, asuntomessut, Manskin remontti ja Kimolan kanava, kunnialla maaliin ja etsitään aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Raideliikenteen avaus Aasiaan on valtava mahdollisuus! Ollaan luovia ja otetaan tästä kaikki irti.

HIILINEUTRAALI SUOMI

Vaikka ilmastonmuutos on globaali ilmiö, voimme vaikuttaa siihen myös paikallisesti. Tulevien vuosikymmenten aikana päästöjä on vähennettävä radikaalisti, niin myös meillä Suomessa. Tämä on ympäristön kannalta välttämätöntä, mutta myös taloudellista ja kestävän kehityksen mukaista. Valtakunnallisesti Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran, kuin niitä voidaan sitoa. Ilmakehään päätyvien päästöjen määrä on nolla, eikä hiilijalanjälkeä synny.

Ollaan me hiilineutraali Kouvola jo hyvissä ajoin ennen tavoiteaikaa. Vähäpäästöisempi Kouvola saavutetaan tehokkaammalla kiertotaloudella, uusiutuvalla energialla, energiatehokkuudella ja -omavaraisuudella. Samalla tulee huomioida luonnon kantokyvyn mukainen ja kestävä metsienhoito.

TASA-ARVOINEN ARKI

Vaikka Suomi on globaalissa vertailussa tasa-arvon mallimaa, riittää meilläkin tehtävää. Tasa-arvosta hyötyvät niin ihmiset kuin yhteiskunta ja yhteisen edun eteen tarvitaan kaikkien työtä. On tärkeää muistaa, että tasa-arvo ei ole vain naisten asia. Sen avulla taataan yhtä lailla myös miesten ja sukupuolivähemmistöjen perusoikeudet. Tasa-arvo ei tarkoita sukupuolten häivyttämistä, vaan samanlaista kohtelua sukupuolesta riippumatta.

Tasa-arvon edistämisen rinnalla meidän on puututtava kasvavaan eriarvoistumiseen. Muutetaan rakenteita ja käytäntöjä niin, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään sukupuolesta, taustasta, tai vaikka varallisuudesta riippumatta. Pidetään tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvästi ja läpileikkaavasti mukana kaikessa päätöksenteossa. Tuetaan heikommassa asemassa olevia ja luodaan yhdenvertaisempaa arkea.

AVOIN YHTEISTYÖ

Tulevaisuuden päätöksenteko on avointa, keskustelevaa ja tutkimukseen perustuvaa. Se vaatii uskallusta tehdä puolueiden ja kuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Kouvolan ja Kaakkois-Suomen etu on yhteinen, eikä nurkkakuntaisuuteen ole varaa. Myös tuleva maakuntauudistus edellyttää uudenlaisia toimintatapoja, joissa yhteistyön rooli korostuu. Nyt on otollinen aika etsiä yhteisiä intressejä ja luoda aitoa dialogia ylikunnallisesti. Luottamus rakentuu

avoimuuteen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varaan. Ne eivät ole ainoastaan hyvän hallintotavan edellytyksiä, vaan uskon niiden kannustavan myös kuntalaisia osallistumaan yhteisten asioiden edistämiseen. Paikallinen ja alueellinen päätöksenteko ovat juuri niitä asioita, jotka koskettavat kuntalaisten arkea. Siksi on erityisen tärkeää, että ihmiset tulevat kuulluksi ja saavat olla mukana päätöksenteossa.